ਭੂਮਿਕਾ

ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੌਰਥ ਬੇਅ, ਟਿਮਿਨਜ਼, ਸਡਬਰੀ ਅਤੇ ਸੂ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸਕਾਈਪ ਦੁਆਰਾ।

ਚੈੱਕਲਿਸਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਦ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀ-ਅਪਰੂਵਲ (ਐਸ ਓ ਪੀ ਏ-SOPA) ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ (ਟੈਮਪ੍ਰੇਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਕਰ) ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ  ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਓਰੀਐਨਟੇਸ਼ਨ
 • ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
 • ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ (ਫੀਸ)
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰਲ
 • ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਨਿਉਅਲ
 • ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: ਨੌਰਥ ਬੇਅ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ; ਟਿਮਮਿਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ; ਕਿਰਕਲੈਂਡ ਝੀਲ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ; ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਓਫ ਸਡਬਰੀ ਨਿਊਕਮਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼; ਸਡਬਰੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਫ਼ੋਕ ਆਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ; ਸੂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ । ਉੱਤਰਪੱਛਮੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਨਡਬਲਿਊਓ ਪੋਰਟਲ ਵੇਖੋ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
 • ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ਐਸਆਈਐਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
 • ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ (ਓਐਚਆਈਪੀ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
 • ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ
 • ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
 • ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ
 • ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ
 • ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸੀਸੀਟੀਬੀ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
 • ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ
 • ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ, ਸਕੂਲ, ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ' ਤੇ ਬੰਦ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ- 1 ਜਨਵਰੀ

ਫੈਮਿਲੀ ਡੇਅ - ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੋਮਵਾਰ

ਗੁੱਡ ਫਰਾਇਡੇ - ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ- 25 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ - 1 ਜੁਲਾਈ

ਲੇਬਰ ਡੇਅ - ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ

ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ- ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੋਮਵਾਰ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ - 25 ਦਸੰਬਰ

ਬੌਕਸਿੰਗ ਡੇ - 26 ਦਸੰਬਰ

ਸਿਵਿਕ ਹੌਲੀਡੇ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ  ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਮੈਮਬਰੈਂਸ ਡੇ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਸੋਮਵਾਰ (ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ) ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਂਸਪਲ, ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ਐਸਆਈਐਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Timmins and District Multicultural Centre
119 Pine Street South, Suite 10
Timmins, ON P4N 2K3
705-269-8622
www.timminsmulticultural.ca

North Bay & District Multicultural Centre
100 Main Street East
North Bay, ON P1B 1A8
705-495-8931
www.nbdmc.ca

Back to top